Kolayyika.com HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta KOLAY YIKA İnternet ve Teknoloji Tic. Ltd Şti (bundan sonra "İŞ SAHİBİ" olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta …………………………………………………………………………………………….(bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak "Taraf" ya da toplu olarak "Taraflar" olarak anılabilir.

Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İş Sahibi : Yeşilce Mah. Dalgıç Sokak No:3/5 Kat 1 Kagıthane/İstanbul Adres Kodu 1614138996
 • Yüklenici: …………………………………………………………………………………………….

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 2 - TANIMLAR

İşbu sözleşmede;

 1. "Ücretler"; 5. Madde'de yer aldığı şekliyle İş sahibi tarafından Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.
 2. "Gizli Bilgi"; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 1998 tarihli Veri Koruma Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;
 3. "Proje Çıktıları"; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.
 4. "Hizmetler"; eğer varsa, Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak hizmet veya ürünler anlamına gelir;
 5. "Fikri Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;
 6. "Proje"; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje anlamına gelir.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu iş sözleşmesi 01.08.2019 tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine bağımlı olmadan, verilmesidir:

Kuru Temizleme Hizmeti, Çamaşır Yıkama, Ütüleme Hizmeti ve Servisi Sağlayacak

Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibinin belirleyeceği yerde (konumda) verecektir. Buna göre hizmet aşağıdaki adreste verilecektir:

Madde 5 - ÜCRETLER

 1. Yüklenici' nin vereceği hizmetler, aşağıda belirtilen dönemlerde yapılacak ödeme karşılığı yerine getirilecektir. Verilen hizmet karşılığı ödeme yapılması gereken dönem şu şekilde belirlenmiştir: 2 Hafta
 2. Hizmet karşılığı ödenecek ücret şu şekilde belirlenmiştir: (KDV dahil) 0 TL.
 3. İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi' nin ödeme yapması gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir: 2 Hafta

Madde 6 - İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır. Ancak iş sahibinin yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur.
 2. İş sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yüklenicinin zarar görmesi halinde iş sahibi bu zararı tazmin edecektir.

Madde 7 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve iş sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek varsa proje çıktılarını teslim edecek ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.
 2. Şartnamede belirtilen saat ve tarih sürelerinde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Yükleniciye tarihte varsa sipariş formu çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).
 3. Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.
 4. İşbu Sözleşmenin süresi boyunca Yüklenici İş sahibine ait olan uygulama bayi.kolayyika.com’u Sabah 8:30 İla Akşam 20:30 saatleri arasında açık tutamak ve bu saatler arasında hizmet vermekle yükümlüdür.
 5. Yüklenici Kendisine İş Sahibi Tarafından Atanan siparişleri takibini Bayi.kolayyika.com panelinden takip etmekle yükümlüdür. Yükleniciler kendilerine ait taleplerini Bayi Paneli üzerinden (bayi.kolayyika.com) destek merkezinden talep edebilirler.
 6. Yüklenici alacağı ödemeleri bayi paneli (bayi.kolayyika.com) üzerinden takip edebilir. Hakediş listesinden geçmiş ve gelecek tahsilatlarını görebilir.
 7. Yüklenici müşterilerden gelecek yorumlara ve puanlara (1 kötü 5 Çok iyi arasındaki değerlendirme) göre hizmet kalitesini artırmak zorundadır. 3 puanın altında alınacak puanlar ve negatif yorumlarda iş sahibi sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
 8. Yüklenici kendisine İş sahibi tarafından atanan siparişlerde müşterinin ürününe bir şey olması (yanma, yırtılma, deformasyon, hasar veya kaybolması) durumunda kayıtsız şartsız masrafını karşılamakla yükümlüdür. Bu tutar iş sahibi tarafından yüklenicin alacağı ücretten bloke edilecektir. Yüklenici bunu kabul etmemesi durumunda iş sahibi tarafından sözleşme tek taraflı olarak ücret tahsil edildikten sonra fesih edilebilir ve kalan bakiye yüklenicinin hesabına aktarılır.
 9. Yüklenici Müşterilerden gelen tekstil ürünlerini işlemlere başlamadan önce kontrol etmekle yükümlüdür. Bir yanma, deforme veya yırtık var ise bunu bayi.kolayyika.com üzerinden destek merkezine bildirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde müşteri tarafından talep edilecek olan masrafları karşılamakla yükümlüdür.
 10. Yüklenici müşterilere göndereceği personelin fotoğrafını Uygulamalarda görülebilmesi için bayi.kolayyika.com üzerinden kullanıcı ekle bölümünden yüklemek zorundadır
 11. Yüklenici alacağını tahsil etmek için fatura kesmek zorundadır. Fatura iş sahibinin eline geçtikten sonra fatura kesim tarihinden itibaren 15. Gün içerisinde yüklenici tarafından belirtilen banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

Madde 8 - YÜKLENİCİ' NİN PERSONELİ

 1. Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya daha fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır.
 2. Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Yüklenici sorumludur.

Madde 9 - ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

Yüklenici, İş Sahibinin önceden yazılı onayı olmadan hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için bir alt yüklenici kullanamaz. Bu işte alt yükleniciler çalıştırılmayacak olup; hizmetler Yüklenicinin istihdam ettiği personel vasıtasıyla verilecektir.

Madde 10 - İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira Sözleşemeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibi' nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi' nin bu konuda hiç bir yükümlülüğü yoktur.

Madde 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tarafların yazılı onayı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Onay alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 12 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER

 1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler Yüklenici tarafından ödenecek olup sözleşme bedeline dahildir. Yüklenicinin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de Ücretin içinde mütalâa ettiği kabul edilir.
 2. Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV' ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler yükleniciye aittir.

Madde 13 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Taşeron işverene bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

 1. İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.
 2. İş Sahibinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
 3. İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.

Madde 14 - KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

 1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denerim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.
 2. Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.
 3. Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi' nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi' ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 15 - GARANTİ

Yüklenici Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlerin ve varsa Proje Çıktılarının;

 1. Şartnameye uygunluğunu;
 2. Türkiye'de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş sahibi tarafından yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;
 3. Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.
 4. Yüklenici verilen hizmet ya da yapılan işin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını takip eden süre için garanti eder: 3 Gün.

Madde 16 - FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

 1. Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 8.nci maddesi uyarınca İş Sahibine aittir.
 2. Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 551 Sayı patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Endüstiyel Tasarımların Korunması Hakkında Kararname Hükümleri Uygulanır.

Madde 17 - GİZLİLİK

İşbu Madde' nin amacı bakımından;

 1. 'Bilgi Açıklayan Taraf'; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve
 2. 'Bilgi Alan Taraf'; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.
 3. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:
  1. Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;
  2. Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.
 4. Yüklenici, Yüklenici 'nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici' nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.
 5. İşbu maddenin A ve B hükümleri aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:
  1. (işbu Madde' nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;
  2. Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;
  3. Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;
  4. Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.
 6. Tarafların işbu Madde' ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.
 7. İşbu Madde' nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.

Madde 18 - FESİH

 1. Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu' nun 482.- 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
 2. İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.
 3. İşlerin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında, İş Sahibi kusurluysa, Yüklenici' nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.
 4. Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 15 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
 5. Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 19 - YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ

Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın hizmeti yada yapılan işi tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Bu durumda İş Sahibi, verilen hizmetin ya da yapılan işin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür.

Madde 20 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku' nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 21 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere 01.08.2019 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

İş Sahibi

KOLAY YIKA İnternet ve Teknoloji Tic. Ltd Şti

Temsilen

Serkan PALA

Yüklenici

……………………………………………………………………

Temsilen

……………………………………………………………………

Ücretsiz Üye Olun

Geniş bayi ağımızla uzman kuru temizleme, ütü ve yıkama hizmeti veriyoruz.

Üye Olun