Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kolayyika.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları

1. GİRİŞ

1.1. İşbu Kolayyika.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları (“Şartlar”) ve İnternet Sitesi’nde yer alan diğer kurallar, ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetler’e ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi’ni kullanmakla Şartlar’ı onayladığı veya İnternet Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren Şartlar’a ve ayrıca Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Şartlar’ın sizin için uygun olmaması halinde lütfen İnternet Sitesi’ni ve Hizmetler’i kullanmayınız.

1.2. ŞİRKET, Hizmetler’in sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Şartlar’ı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ŞİRKET, herhangi bir değişiklik olması halinde yenilenmiş güncel Şartları’nı aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Şartlar, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Şartlar’a tabi olacaktır.

2. TANIMLAR
Alıcı:Hizmetler’i satın almak amacıyla İnternet ve/veya Uygulama üzerinden kabul eden Kolayyika.com Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme)’nin tarafını
Hizmet(ler):ŞİRKET tarafından Alıcı’ya sunulacak olan hizmetleri
Hizmet Noktası:ŞİRKET tarafından Hizmetler’in ifası amacıyla yetkilendirilen sağlayıcıyı
İnternet Sitesi:ŞİRKET’e ait www.kolayyika.com adlı internet sitesini
Kullanıcı:Herhangi bir sebeple İnternet Sitesi’ni kullanan kişileri
Kullanıcı/Üye:Kullanıcı ve/veya Üye’yi
Satın Alma İşlemi:Üye tarafından, Hizmetler’i satın almak amacıyla İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden Kolayyika.com Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kabul edilmesi
Sözleşme:Üye tarafından, Hizmetler’i satın almak amacıyla İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden kabul edilen Kolayyika.com Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Sipariş:İnternet Sitesi ve Uygulama’da yer alan seçenekler arasından Üye tarafından seçilen ve Üye tarafından ifa tarihi ve zamanı belirlenen talimatı
Yönetmelik:26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3. KULLANIM ŞARTLARI

3.1. İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya üyelik ücretsizdir. Üye, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet satın alabilir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üyelik adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. ŞİRKET, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2. Üye hesabı oluştururken İnternet Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. ŞİRKET, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üye’nin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

3.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4. SATIN ALMA İŞLEMİ

4.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Üye, Şartlar uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak Üye olur. Ardından Üye, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden Sözleşme’yi kabul ederek Satın Alma İşlemi’ni tamamlar.

4.2. Geçerli bir Satın Alma İşlemi yapmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi, bunun Sipariş’te tereddüte mahal vermeyecek şekilde yazılması ve içeriğinin Şartlar’a uygun olması gerekir.

5. ÖDEME

5.1. İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.2. ŞİRKET yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Üye bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

6. CAYMA HAKKI

6.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, Alıcı henüz ifasına başlanmamış Hizmetler’i Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma haklarını kullanarak herhangi bir sebep göstermeden ve cezai şart ödemeden iade etme hakkını haizdir. Bunun için ekteki form kullanılır.

6.2. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Sözleşme Tarihi’nden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın alınan Hizmetler’i iade etmek istediğini ŞİRKET‘e bildirmesi gerekmektedir. ŞİRKET, Alıcı’nın talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ifasına henüz başlanmamış Hizmetler’e ait bedelin iadesini kabul edip Alıcı’ya ödemekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ŞİRKET’e aittir.

6.3. Alıcı aldığı hizmetten memnun kalmadığını info@kolayyika.com adresine ve/veya 0(850) 303 0556 numaralı telefona bildirebilir.

6.4. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilmiş olan e-faturanın saklanması gerekir. İfasına henüz başlanmamış Hizmetler iade edilmek istenildiği takdirde; Alıcı’nın e-fatura kopyasını geri göndermesi gerekmektedir. Alıcı tarafından imzalı iade faturası gönderilmeksizin ŞİRKET’e iade edilmesi ve/veya faturanın kaybedilmiş olması halinde doğabilecek masraf ve cezalar Alıcı’ya ait olacaktır.

6.5. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın Alıcı’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.

6.6. Cayma hakkının kullanılması halinde;
    a. 3. Kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası,
    b. İade formu,
    c. ŞİRKET, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
    d. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ŞİRKET’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
    e. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ŞİRKET tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER VE DURUMLAR

7.1. Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.2. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın Alıcı’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.

8. HİZMET(LER)’İN KULLANIM SÜRESİ

8.1. Alıcı, Satın Alma İşlemi’ne konu Hizmet(ler)’i Satın Alma İşlemi tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kullanmadığı takdirde içeriğindeki tüm haklar kullanılamaz hale gelecektir. Örneğin, 2 Ekim 2019 tarihinde satın alınan bir Hizmet’in son kullanma tarihi 2 Kasım 2019 (dâhil) olacaktır.

8.2. Bu durumda Alıcı, Satın Alma İşlemi’ne ilişkin kullanılmayan Hizmet(ler)’in bedelinin iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in, 1 (bir) ay içerisinde kullanılmayan Hizmet(ler)’e isabet eden ücretin iadesini gerçekleştirme yükümlülüğü yoktur.

9. KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. Kullanıcı’nın Şartlar’a uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcı’ya aittir.

9.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Satın Alma İşlemi’ne ilişkin olarak ŞİRKET’in bilgisi dahilinde olmaksızın, ŞİRKET’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Noktası ile doğrudan iletişime geçmeyecektir.

9.3. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan ŞİRKET sorumlu değildir.

9.4. Hizmetler’in ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Öte yandan, bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Alıcı, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece Sipariş’te belirtilen gün ve saatler için Hizmet alabileceğini kabul eder.

9.5. Kullanıcı bakımından ŞİRKET aşağıdaki hususlarda açık uyarıda bulunmaktadır;

a. Kolayyika.com ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle cevap vermeyin.
b. Kolayyika.com tarafından arandığı izlenimi yaratarak ya da sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık amaçlı yapılan reklam ve duyurulara, çeşitli vaatlere itibar etmeyin.
c. Kolayyika.com telefonla ya da e-posta yoluyla hiçbir işlemde şifre istememektedir. Şifre ve parolanızı kimseyle paylaşmayın.
d. Gerçek olamayacak kadar iyi bir anlaşma vaat eden, derhal harekete geçmenizi talep eden, ekler veya bağlantılar içeren veya kişisel bilgilerinizi isteyen herhangi bir e-postadan şüphelenin.
e. Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantıları açmayın ve yanıtlamayın.

10. ŞİRKET’E VERİLEN YETKİLER

10.1. ŞİRKET, kendisine ait sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak ŞİRKET’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedir. Söz konusu nedenle, ŞİRKET’ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunamaz.

10.2. ŞİRKET veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı/Üye işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle ŞİRKET’in, Kullanıcı/Üye veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. ŞİRKET, İnternet Sitesi'nin ve Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. ŞİRKET, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler ŞİRKET’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

10.4. ŞİRKET, Üye’ye promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@kolayyika.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

10.5. İnternet Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ŞİRKET dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, dilediği Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimini engelleyebilir.

10.6. ŞİRKET, dilerse Kullanıcı’nın e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

10.7. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak ŞİRKET e-fatura ve e-arşiv fatura sistemini kullanmaktadır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’nın e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’nın e-posta adresine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

10.8. ŞİRKET, İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

10.9. ŞİRKET, İnternet Sitesi’nden veya Uygulama’dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

10.10. ŞİRKET, İnternet Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

10.11. ŞİRKET, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

11. KULLANICI TARAFINDAN YAPILAN YORUMLAR

11.1. Kullanıcı’dan gelen yorumlar/değerlendirmeler, ŞİRKET tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. ŞİRKET’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

11.2. Kullanıcı İnternet Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı kullanırken ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, yasadışı ve terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

11.3. Kullanıcı, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

11.4. ŞİRKE’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. ŞİRKET, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

12. TELİF HAKKI POLİTİKASI

12.1. ŞİRKET, İnternet Sitesi ve Uygulama içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu haklar yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

12.2. İnternet Sitesi ve Uygulama tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ŞİRKET’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

13. İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİK

13.1. İnternet Sitesi ve/veya Uygulama vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik ŞİRKET’e aittir.

13.2. İnternet Sitesi, ŞİRKET’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ŞİRKET, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

14.1. Şartlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

14.2. ŞİRKET ve Kullanıcı/Üye, Şartlar’ın uygulanması ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15. BİLGİLERİN SAKLANMASI
Kullanıcı, ŞİRKET’in İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 (üç) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul eder.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ ŞİRKET ve Kullanıcı/Üye arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail ve/veya SMS aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı/Üye, Şartlar’ın uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. SÖZLEŞMENİN İHLALİ Kullanıcı’nın Şartlar’ı ihlal etmesi sonucunda ŞİRKET’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. ŞİRKET, Şartlar’ın ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde kanundan, Şartlar’dan ve Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin derhal tek taraflı olarak Kullanıcı’yı İnternet Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı kullanmaktan men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

18. YÜRÜRLÜK Şartlar, İnternet Sitesi ve Uygulama kullanılmaya devam edildiği sürece yürürlükte kalacaktır.