Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Ön Bilgilendirme

Ön Bilgilendirme

Kolayyika.com Ön Bilgilendirme Formu
1. TARAFLAR VE KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”)‘nun konusu, ŞİRKET’in sağladığı hizmetlerden faydalanacak kişi ("ALICI") ile Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Pars İş Merkezi No:3 Kat 1 Ofis No: 8 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan KOLAY YIKA İNTERNET VE TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("ŞİRKET") arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 5 uyarınca gerekli bilgiler Form’da yer almaktadır.
2. HİZMETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Hizmetler’in temel özellikleri (türü, miktarı vb.) İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yer almaktadır. ALICI, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da Hizmetler’in temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3. ALICI’NIN ŞİKÂYETLERİ
ALICI aldığı hizmetten memnun kalmadığını info@kolayyika.com adresine ve/veya 0(850) 303 0556 numaralı telefona bildirebilir.
4. FİYAT
ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetler’in bedeli her bir ürün paketi bakımından farklılık arz etmektedir. ALICI satın alma işlemine konu edeceği Hizmetler’in vergiler dâhil tüm fiyatını İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da görebilir.
5. ÖDEME, TESLİMAT VE HİZMETLERİN İFASI
Ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılır. Hizmetler’e konu ürünlerin teslim alınması ALICI tarafından belirtilen adreste nakliye gideri ŞİRKET’e ait olmak üzere yapılır. Hizmetler’e konu ürünlere ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra ise yine ALICI tarafından belirtilen adreste nakliye gideri ŞİRKET’e ait olmak üzere teslimat yapılır.
6. CAYMA HAKKI
6.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, ALICI henüz ifasına başlanmamış Hizmetler’i Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma haklarını kullanarak herhangi bir sebep göstermeden ve cezai şart ödemeden iade etme hakkını haizdir. Bunun için ekteki form kullanılır.
6.2. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Sözleşme Tarihi’nden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın alınan Hizmetler’i iade etmek istediğini ŞİRKET‘e bildirmesi gerekmektedir. ŞİRKET, ALICI’nın talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ifasına henüz başlanmamış Hizmetler’e ait bedelin iadesini kabul edip ALICI’ya ödemekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ŞİRKET’e aittir.
6.3. ALICI aldığı hizmetten memnun kalmadığını info@kolayyika.com adresine ve/veya 0(850) 303 0556 numaralı telefona bildirebilir.

6.4. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilmiş olan e-faturanın saklanması gerekir. İfasına henüz başlanmamış Hizmetler iade edilmek istenildiği takdirde; ALICI’nın e-fatura kopyasını geri göndermesi gerekmektedir. ALICI tarafından imzalı iade faturası gönderilmeksizin ŞİRKET’e iade edilmesi ve/veya faturanın kaybedilmiş olması halinde doğabilecek masraf ve cezalar ALICI’ya ait olacaktır.
6.5. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın ALICI’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.
6.6. Cayma hakkının kullanılması halinde;
a. 3. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
b. İade formu,
c. ŞİRKET, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
d. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında ŞİRKET’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
e. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ŞİRKET tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER VE DURUMLAR
7.1. ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;
a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.2. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın ALICI’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.
8. HİZMET(LER)’İN KULLANIM SÜRESİ
8.1. ALICI, Hizmet(ler)’i satın alma işlemi tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kullanmadığı takdirde içeriğindeki tüm haklar kullanılamaz hale gelecektir. Örneğin, 2 Ekim 2019 tarihinde satın alınan bir Hizmet’in son kullanma tarihi 2 Kasım 2019 (dâhil) olacaktır.
8.2. Bu durumda ALICI, kullanılmayan Hizmet(ler)’in bedelinin iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in, 1 (bir) ay içerisinde kullanılmayan Hizmet(ler)’e isabet eden ücretin iadesini gerçekleştirme yükümlülüğü yoktur.
9. TAAHHÜDÜ İHLAL
ALICI’nın satın aldığı Hizmetler’in içerisinde yer alan paketin tamamını kullanmayarak ücret iadesi talep ettiği hallerde, ücret iadesi en küçük paket fiyatında yer alan birim ücreti üzerinden hesaplanarak kalan tutar iade edilir. Örneğin; Ütü Paketi 2 (40 adet hak) alan bir alıcı söz konusu paket içerisindeki 15 hakkı kullandıktan sonra Sözleşme’yi feshederse, bu 15 hak Ütü Paketi 1 üzerinden kullanılmış gibi hesaplanır ve kalan tutardan mahsup edilerek kullanılmayan 25 hakkın ücreti iade edilir.
10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri’nin, yasal para sınırını aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir. Başvurular, ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.
EKİ: CAYMA HAKKINA İLİŞKİN FORM
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)
Kime: KOLAY YIKA İNTERNET VE TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Pars İş Merkezi No:3 Kat 1 Ofis No: 8 Kağıthane/İstanbul Tel: 0(850) 303 0556
Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
Satın alma tarihi:
Cayma hakkına konu hizmet:
Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:
ALICI’nın adı ve soyadı:
ALICI’nın adresi:
ALICI’nın imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
Tarih: